150411#jp150303


有吉與狩野兩人密室獨自對酌!
 


如果這兩人獨自對酌會怎麼樣?第一組是有吉與狩野。雖然在男女糾察隊經常一起上節目
,別說是對酌、在私下幾乎沒有交集的2人。有吉與狩野首次對酌竟然大醉!整個人變很
瘋狂,從沒見過這樣的有吉!毒舌與少根筋到底會有什麼樣的發展?
                                                                               
第二組是千原弟與三村,雖然都是人氣諧星卻因為隸屬公司、跟關東關西的隔閡,交集意
外很少的兩人,對酌到底會如何呢?千原弟與三村的首次對酌有意外發展!三村與15年來
拒絕同台的大牌人物見面,三村終於首次本人說出為何拒絕跟他同台的原因!

字幕組